Úbytok hmotnosti sušením / spaľovaním

Definícia úbytku hmotnosti spaľovaním:

Najbežnejším testom úbytku hmotnosti spaľovaním je jednoduché ‘Žíhanie’.

Carbolite ABA alebo analyzátor asfaltových spojív je vysokoteplotná pec, ktorá je určená na vykonávanie proporcionálnych stanovení asfaltových a živicových spojív vo vzorkách HMA alebo horúcej zmesi asfaltu. Je kompatibilný s testovacími metódami AASHTO T 308-10, ASTM D6307-10 and BS EN 12697-39:2012.

Definícia úbytku hmotnosti sušením:

Jedná sa o široko používanú testovaciu metódu pre stanovenie obsahu vlhkosti vzorky, aj keď niekedy sa môže vzťahovať na úbytok všetkých prchavých látok zo vzorky. Preto sa táto metóda zvyčajne nevzťahuje na molekulárne viazanú vodu alebo vodu kryštalickú.

Pevné látky sa zvyčajne testujú pomocou rovnováhy vlhkosti, obsahujúcu citlivú elektronickú váhu vybavenú infračerveným vykurovacím systémom. Softvér vo váhe rozpozná, kedy rýchlosť straty hmoty zo vzorky buď v absolútnych číslach alebo v percentách klesne na minimálnu hodnotu. Carbolite nedodáva zariadenia tohto typu.

V prípade, že sa vzorka materiálu roztaví pod požadovanú teplotu sušenia, alebo v prípade, že pórovitosť alebo charakteristiky povrchu vzorky majú za následok vysokú úroveň vlhkosti adsorpcie, potom sa na sušenie vzorky často používa vákuová pec. Carbolite v súčasnosti nedodáva vákuové pece.

Alternatívny proces náročnejší na prácu zahŕňa zahrievanie zváženej vzorky materiálu v peci. Je potrebné dávať pozor, aby vyhrievanie neprebiehalo pri teplote, ktorá by mohla viesť k strate hmotnosti vzorky cez oxidáciu alebo spaľovaním, a že prúdenie vzduchu v komore pece nevedie k strate vzorky (alebo prírastku). Vysušená vzorka by mala byť ihneď umiestnená do sušeného exsikátora, kým sa znova zváži a určí úbytok hmotnosti sušením. Pre túto aplikáciu je možné použiť Carbolite AX Pece.

Tekutiny sú zvyčajne testované pomocou techniky Titrácia podľa Karl Fischera, avšak pomocou prídavnej "pece" ku Karl Fischerovmu zariadeniu môžu byť testované prášky. Carbolite nedodáva Karl Fischerove titrátory alebo pece pre integráciu s týmto typom prístrojov. 

Široká škála techník slúži k určeniu úbytku hmotnosti sušením u plynov. Carbolite nedodáva produkty vhodné pre žiadne z týchto techník.